Klachtenregeling

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Op 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Balans-Plus voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft over mij of mijn behandeling, ga ik er vanuit dat u die rechtstreeks met mij bespreekt. Als dit om wat voor reden ook niet mogelijk is kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot afdoende resultaat leidt, kunt u alsnog uw klacht voorleggen aan het Klachtenportaal | Zorg (KPZ), een onafhankelijke, door het ministerie van volksgezondheid erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het raadplegen van de klachtenfunctionaris. Balans-Plus is aangesloten bij Klachtenportaal | Zorg. KPZ is gemachtigd een bindend advies uit te brengen om tot een schikking tussen partijen te komen.

Contact

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u nummer (06) 25186207.

Voor het klachtenreglement van het KPZ klikt u hier

De geschillenregeling van KPZ, zal u door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van KPZ downloaden.